حمل مردان متولد فروردين حمل زنان متولد فروردين
ثور مردان متولد ارديبهشت ثور زنان متولد ارديبهشت
جوزا مردان متولد خرداد جوزا زنان متولد خرداد
سرطان مردان متولد تير سرطان زنان متولد تير
اسد مردان متولد مرداد اسد زنان متولد مرداد
سنبله مردان متولد شهريور سنبله زنان متولد شهريور
ميزان مردان متولد مهر ميزان زنان متولد مهر
عقرب مردان متولد آبان عقرب زنان متولد آبان
قوس مردان متولد آذر قوس زنان متولد آذر
جدي مردان متولد دي جدي زنان متولد دي
دلو مردان متولد بهمن دلو زنان متولد بهمن
حوت مردان متولد اسفند حوت زنان متولد اسفند

كليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به ايران تپش ميباشد